Bajkoterapia

okładka


Bernadeta Szczupał

Bajki w biblioterapii
dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami
[ebook]


Dr hab. Bernadeta Szczupał, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, kierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Jest autorką pięciu monografii i wielu rozpraw związanych z rehabilitacją społeczno-zawodową, biblioterapią, wsparciem osób przewlekle chorych i z dysfunkcją narządu ruchu. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się głównie wokół psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami; ich systemu wartości, poczucia samotności, poczucia godności, aktywizacji społeczno-zawodowej i biblioterapii.


Bajki w życiu każdego dziecka – zwłaszcza przewlekle chorego lub z niepełnosprawnością – mają ogromne znaczenie. Nawet we współczesnej dobie prymatu technologii informatycznych umiejętność czytania i pisania nadal pozostaje podstawą komunikacji międzyludzkiej oraz terapeutycznej funkcji literatury. Świadczą o tym liczne publikacje, poświęcone problemom metodologicznym i metodycznym terapii opierającej się na ukierunkowanym wykorzystaniu bajek oraz różnym propozycjom programów postępowania biblioterapeutycznego. Dzięki literackim bohaterom osoby z niepełnosprawnościami mogą nabrać dystansu do siebie i swoich problemów. Bajka daje szansę oderwania się od rzeczywistości, ucieczki od świata realnego do świata wyobrażonego, pomaga zrozumieć siebie i innych ludzi, może także stać się punktem wyjścia do rozważań nad własną sytuacją życiową. Bajkoterapia kierowana na dyskusje nad losami postaci fikcyjnych ułatwia dziecku dokonanie wglądu we własne życie oraz dostrzeżenie nowych szans i możliwości. 

kup teraz