Gramatyka języka węgierskiego

front okładki

Jolanta Jastrzębska

Gramatyka języka węgierskiego
z przykładami

Podręcznik jest adresowany do polskiego czytelnika i ten fakt nie pozostaje bez wpływu na sposób formułowania reguł gramatycznych. Omawiając poszczególne zagadnienia gramatyczne z zakresu fonetyki, fonologii, morfologii czy składni, autorka kładzie szczególny nacisk na analizę podobieństw i różnic w strukturach języków węgierskiego i polskiego, znacznie ułatwiając w ten sposób polskiemu czytelnikowi zrozumienie opisu. 

Autorka od 1970 roku przez wiele lat pracowała w Katedrze Języków Ugrofińskich, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
w Groningen (Rijksuniversiteit Groningen)
w Holandii, gdzie w roku 2000 awansowała na stanowisko associate professor. Węgierskie Stowarzyszenie Pisarzy przyznało jej nagrodę za imponujący dorobek na polu eseistyki o prozie węgierskiej. Za zasługi w szerzeniu wiedzy o literaturze i kulturze węgierskiej otrzymała w 2005 roku prestiżowe odznaczenie Pro Cultura Hungarica, przyznane przez węgierskie Ministerstwo Spuścizny Narodowej.

Kup teraz

Scotland, Poland, Europe

The Meeting of Scotland and Europe

Edited by
Aniela Korzeniowska
and Izabela Szymańska

This is the ninth publication, including An International Journal of English Studies special issue devoted to Scotland (2020), to appear in our Scottish series, six of which have been the outcome of our Scotland in Europe conferences that we initiated in 2012. We celebrated our tenth anniversary in September 2022 with yet another fascinating and extremely fruitful meeting of scholars coming from a variety of countries and working within Scottish Studies in different parts of the world. The result of this meeting, of our discussions and exchange of views and experiences are presented in the following collection.

The book is divided into six parts, the first three being concerned with historical, political, and literary encounters respectively. The fourth part is devoted to Scotland’s most famous bard, Robert Burns, and his reception in Europe, the fifth to translation, while the sixth brings us up to our present times and to Scotland’s perspectives in a UK post-Brexit world.

Buy now paper-book

Buy now E-book PDF

Argumenty i wartości

Mirosław Rutkowski
Argumenty i wartości

Problem uprawomocnienia wartości. Istota ludzka według Ortegi y Gasseta. Czy polityka wymaga odrębnej moralności Technika a wolność. Daniel Bell – pochwała merytokracji. O obronie etycznego realizmu. Paradoks obiecywania. Kilka uwag o idei wolności u Karola Marksa. Teoria idealnego obserwatora. Ubój rytualny. Terroryzm – zło bezwzględne.

Prof. dr hab. Mirosław Rutkowski kieruje Zakładem Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w metaetyce oraz w etyce praktycznej. Jest autorem m.in głośnych książek: Granice etyki (2017) i Przywracanie sensu (2021).

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF

Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Poglądy

Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Poglądy

Anna Brożek & Jacek Jadacki

Książka nawiązuje do wydanego blisko rok temu dzieła tej samej pary autorskiej: Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Życie (Wydawnictwo Naukowe Semper, 2023); jest również w pewnym sensie kontynuacją wcześniej wydanego biograficznego tomu zatytułowanego Kazimierz Twardowski w Wiedniu (Wydawnictwo Naukowe Semper, 2010) autorstwa Anny Brożek.

spis treści

kup książkę drukowaną

wkrótce będzie w ofercie e-book PDF

Brytyjskie drogi w XVIII wieku

okładka © Jarosław Zuzga
Hanna Trojanowska
Rozwój transportu drogowego w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii a wpływ technologii i ekonomii na system podziału pracy

Transport jest jak krew w żyłach gospodarki. Odpowiada za wymianę towarów, kooperację branż, kontakty ludzi i idei. Rewolucja przemysłowa i rozwój technologii umożliwiły powstanie sieci dróg twardych i kolei żelaznych, jakościowy zwrot w żegludze śródlądowej, a także zaowocował powstaniem linii energetycznych i powiązań telefonicznych.

Transport jest jedną z głównych sił życiowych ekonomii. Adam Smith, który tak intrygująco nazwał dążenie rynku do punktu równowagi, przekonywał, że źródłem bogactwa nie jest gromadzenie kruszców, ale praca ludzka i wymiana, która bez transportu nie byłaby możliwa.

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF

Dzieci haskali

Zbigniew Buchner

Dzieci Haskali

Abraham Buchner i jego potomkowie

Książka przywraca pamięci zbiorowej wiele zapomnianych postaci. Szczególnie ważną pośród nich jest oczywiście antenat rodu – Abraham Buchner wraz z jego dziełami. Dzieci haskali to refleksja pionierska, pokazująca z jednej strony jak głęboką duchową i kulturową formacją było żydostwo, które na różne sposoby odzywa się w kolejnych pokoleniach zasymilowanych, a z drugiej – jakie były ich losy i jak mocno zostali oni dotknięci cierpieniem z powodu pochodzenia.

W roku 1981 autor w ramach wymiany studenckiej wyjechał do USA. W momencie wybuchu w Polsce stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) przebywał w Nowym Jorku. Tu od dalekich krewnych dowiedział się o żydowskich korzeniach swojej rodziny. Po powrocie do kraju sprawa pochodzenia nie opuszczała go, a potrzeba określenia swojej tożsamości stawała się koniecznością. Autor rozpoczął poszukiwania w archiwach. Pierwszym ważnym odkryciem było to, że rodzice mają wspólnego przodka – Abrahama Buchnera. Jednocześnie uważniej niż dotąd słuchał historii i legend rodzinnych. Dzieje rodu stały się tematem przewodnim wielu dociekań i rozmów z bliskimi. Od momentu pozyskania pierwszych informacji o pochodzeniu większość spraw w historiach rodzinnych zaczęła mieć logiczne zakotwiczenie, stały się zrozumiałe. Ostatecznie książka powstała dzięki profesjonalnym badaniom zachowanych archiwaliów.

Kup tę książkę