Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Poglądy

Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Poglądy

Anna Brożek & Jacek Jadacki

Książka nawiązuje do wydanego blisko rok temu dzieła tej samej pary autorskiej: Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Życie (Wydawnictwo Naukowe Semper, 2023); jest również w pewnym sensie kontynuacją wcześniej wydanego biograficznego tomu zatytułowanego Kazimierz Twardowski w Wiedniu (Wydawnictwo Naukowe Semper, 2010) autorstwa Anny Brożek.

spis treści

kup teraz książkę drukowaną na papierze

wkrótce będzie w ofercie e-book PDF

Brytyjskie drogi w XVIII wieku

Hanna Trojanowska
Rozwój transportu drogowego w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii a wpływ technologii i ekonomii na system podziału pracy

Transport jest jak krew w żyłach gospodarki. Odpowiada za wymianę towarów, kooperację branż, kontakty ludzi i idei. Rewolucja przemysłowa i rozwój technologii umożliwiły powstanie sieci dróg twardych i kolei żelaznych, jakościowy zwrot w żegludze śródlądowej, a także zaowocował powstaniem linii energetycznych i powiązań telefonicznych.

Transport jest jedną z głównych sił życiowych ekonomii. Adam Smith, który tak intrygująco nazwał dążenie rynku do punktu równowagi, przekonywał, że źródłem bogactwa nie jest gromadzenie kruszców, ale praca ludzka i wymiana, która bez transportu nie byłaby możliwa.

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF

Dzieci haskali

Zbigniew Buchner

Dzieci Haskali

Abraham Buchner i jego potomkowie

Książka przywraca pamięci zbiorowej wiele zapomnianych postaci. Szczególnie ważną pośród nich jest oczywiście antenat rodu – Abraham Buchner wraz z jego dziełami. Dzieci haskali to refleksja pionierska, pokazująca z jednej strony jak głęboką duchową i kulturową formacją było żydostwo, które na różne sposoby odzywa się w kolejnych pokoleniach zasymilowanych, a z drugiej – jakie były ich losy i jak mocno zostali oni dotknięci cierpieniem z powodu pochodzenia.

W roku 1981 autor w ramach wymiany studenckiej wyjechał do USA. W momencie wybuchu w Polsce stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) przebywał w Nowym Jorku. Tu od dalekich krewnych dowiedział się o żydowskich korzeniach swojej rodziny. Po powrocie do kraju sprawa pochodzenia nie opuszczała go, a potrzeba określenia swojej tożsamości stawała się koniecznością. Autor rozpoczął poszukiwania w archiwach. Pierwszym ważnym odkryciem było to, że rodzice mają wspólnego przodka – Abrahama Buchnera. Jednocześnie uważniej niż dotąd słuchał historii i legend rodzinnych. Dzieje rodu stały się tematem przewodnim wielu dociekań i rozmów z bliskimi. Od momentu pozyskania pierwszych informacji o pochodzeniu większość spraw w historiach rodzinnych zaczęła mieć logiczne zakotwiczenie, stały się zrozumiałe. Ostatecznie książka powstała dzięki profesjonalnym badaniom zachowanych archiwaliów.

Kup tę książkę

Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Życie

Kazimierz Twardowski: Filozof ze Lwowa. Życie

Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Życie

Anna Brożek & Jacek Jadacki

Prof. Anna Brożek (ur. 1980) – filozofka i pianistka, profesorka na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych książek wydanych przez naszą oficynę.

Prof. Jacek Jadacki (ur. 1946) – filozof i pianista, emerytowany profesor Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych książek wydanych przez naszą oficynę.

kup teraz książkę drukowaną na papierze

kup teraz e-book PDF

Intencje a pragnienia i przekonania

Marta Zaręba

Intencje
a pragnienia
i przekonania

Książka szczegółowo omawia zagadnienia natury intencji i relacji tych stanów mentalnych do pragnień oraz do przekonań.

Głównym celem pierwszej części monografii jest rekonstrukcja oraz krytyczna analiza najważniejszych koncepcji intencji, wypracowanych na gruncie analitycznej filozofii działania.

Druga część monografii przedstawia i uzasadnia oryginalne autorskie stanowisko: intencje należy ujmować jako deontyczne nastawienia wobec pewnej treści mentalnej, nieredukowalne do pragnień (interpretowanych jako nastawienia wartościujące) oraz przekonań. Autorka ukazuje rozmaite konsekwencje przyjęcia deontycznej koncepcji intencji oraz jej zalety na tle stanowisk konkurencyjnych.

kup teraz e-book PDF

kup teraz książkę drukowaną

Jednota Litewska 1638-1655

Akta Synodów Prowincjonalnych Jednoty Litewskiej

1638-1655

wstęp i opracowanie:
Marzena Liedke i Piotr Guzowski

Jako moment wprowadzenia reformacji w Wielkim Księstwie Litewskim wskazuje się rok 1553, czyli założenie przez Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” pierwszego zboru ewangelickiego w Brześciu. Dopiero jednak po kolejnych kilku latach wykształciła się linia doktrynalna Kościoła ewangelickiego i w końcu zdominowały ją założenia kalwinizmu. Od trzeciej ćwierci XVI wieku pod względem organizacyjnym Kościół ewangelicko-reformowany w Rzeczypospolitej dzielił się na trzy samodzielne i równorzędne prowincje, zwane jednotami: Wielkopolskę, gdzie dominowała wspólnota braci czeskich doktrynalnie zbliżona do ewangelików reformowanych, Małopolskę oraz Wielkie Księstwo Litewskie.

Książka jest kontynuacją edycji akt synodalnych Jednoty Litewskiej z lat 1626-1637 (wydanych drukiem w 2011 roku), a ta z kolei nawiązywała do opublikowanych drukiem w Wilnie niemal sto lat wcześniej pierwszych zachowanych protokołów Jednoty z lat 1611-1625, opracowanych w ramach szeroko zakrojonego, acz zrealizowanego tylko w niewielkiej części projektu Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae. Książka nawiązuje też do pomnikowej edycji akt synodów różnowierczych w Polsce opracowanej przez Marię Sipayłło, która wszak nie zdążyła wydać archiwaliów odnoszących się do Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Kup teraz książkę drukowaną

kup teraz e-book PDF