„Nowe przymierze uczynił Pan z nami…”. Teologia Kościoła Katolickiego Mariawitów

Katarzyna Tempczyk

Nowe przymierze uczynił Pan z nami…

Teologia Kościoła Katolickiego Mariawitów

Kup teraz!

Kościół Katolicki Mariawitów jest wspólnotą powstałą w wyniku dwóch rozłamów. Pierwszym z nich było wyodrębnienie się mariawityzmu z Kościoła rzymskokatolickiego, drugim – dokonany w 1935 r. rozłam w łonie mariawityzmu. Powstały wówczas: Kościół Katolicki Mariawitów (z siedzibą w Felicjanowie) i Kościół Starokatolicki Mariawitów (z siedzibą w Płocku). Książka przedstawia współczesną doktrynę wspólnoty felicjanowskiej oraz historyczny rozwój jej poszczególnych elementów. Jest to pierwsze pełne, systematyczne opracowanie tematu, oparte m.in. na kwerendzie i badaniach źródeł archiwalnych.

Katarzyna Tempczyk jest absolwentką Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w 2009 r. obroniła pracę doktorską pt. „Teologia Kościoła Katolickiego Mariawitów w perspektywie ekumenicznej”. Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół nowych ruchów religijnych odwołujących się do tradycji chrześcijańskiej. Jest również autorką kilku publikacji naukowych dotyczących wykorzystania języka międzynarodowego esperanto w działalności różnych wspólnot religijnych. Mieszka w Warszawie.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Kształtowanie się doktryny Kościoła Katolickiego Mariawitów

1.1. Rola objawień Marii Franciszki Kozłowskiej w Kościele Katolickim Mariawitów

1.2. Abp Jan Maria Michał Kowalski jako główny twórca tradycji Kościoła Katolickiego Mariawitów

1.3. Kościół Katolicki Mariawitów po śmierci J. M. M. Kowalskiego

1.4. Rola Pisma Świętego w teologii felicjanowskiej

1.5. Rola tradycji rzymskokatolickiej w kształtowaniu się doktryny Kościoła Katolickiego Mariawitów

1.6. Naczelna rola bezpośredniego kierownictwa Bożego

1.7. Otwarcie teologii felicjanowskiej na szeroko rozumiane proroctwa

Rozdział II. Trójca Święta w nauczaniu Kościoła Katolickiego Mariawitów

2 .1 . Maryja Ojciec Niebieski

2 .2 . Chrystus Syn Boży

2 .3 . Mateczka Duch Święty

2.3.1. Wcielenie Ducha Świętego jako odwieczny plan Boży

2.3.2. Ziemskie życie Mateczki

2.3.3. Ofiara Mateczki. Mateczka jako Współodkupicielka

2.3.4. Obecność Mateczki w Kościele

Rozdział III. Eschatologia Kościoła Katolickiego Mariawitów

3.1. Eschatologia powszechna

3.2. Eschatologia indywidualna

Rozdział IV. Praktyki religijne

4.1. Eucharystia centrum życia Kościoła Katolickiego Mariawitów

4.2. Sakrament pokuty

4.3. Nowe formy kapłaństwa

4.3.1. Odrzucenie tradycyjnego kapłaństwa sakramentalnego

4.3.2. Kapłaństwo służebne

4.3.3. Kapłaństwo ludowe

4.4. Bierzmowanie i namaszczenie chorych

4.5. Historyczna praktyka małżeństw kapłańskich

Rozdział V. Kościół Katolicki Mariawitów a ekumenizm

5.1. Rozumienie własnej roli w historii zbawienia

5.2. Stosunek do innych wyznań i działalności ekumenicznej

5.3. Problem ważności chrztu felicjanowskiego w Kościele rzymskokatolickim

Zakończenie. Podsumowanie, wnioski i dalsze perspektywy badawcze

Aneks 1. Wybrane święta Kościoła Katolickiego Mariawitów

Aneks 2. Wybrane dane statystyczne

Bibliografia

Indeks osobowy

Indeks tematyczny