wielkanoc_2014

W Wielki Piątek, jak zwykle, wszystkie nasze agendy nie pracują.

więcej...

Miastopodgląd — Okno na Warszawę 4

10 maja 2014 r. spo­tkamy się na wie­lo­wąt­kowej im­prezie Okno na War­szawę 4 w war­szaw­skim Domu To­wa­rowym Bracia Jabł­kowscy przy ul. Brac­kiej 25, na III pię­trze. Szcze­góły opi­sane są tutaj.

więcej...

Zdrowy rozsądek i kraina marzeń

Aniołdowgir_m Dowgird

Zdrowy roz­sądek i kraina ma­rzeń
Pisma wy­brane
red. nauk. Jacek Jadacki

ISBN 9788375072808
format B5, s. 613, fo­to­grafie, re­pro­dukcje, bi­blio­grafia, spis na­zwisk, słowniczek

Kup teraz!

Anioł Do­wgird (17761835), fi­lozof i logik, pijar, na­uczy­ciel w szko­łach pro­wincji li­tew­skiej, prof. Uni­wer­sy­tetu Wi­leń­skiego. Tom za­wiera wszystkie fi­lo­zo­ficzne pisma pol­skie Anioła Do­wgirda – my­śli­ciela, któ­rego słusznie uważa się za pre­kur­sora póź­niej­szych badań fi­lo­zo­ficz­nych Ka­zi­mierza Twar­dow­skiego i jego uczniów.

więcej...

Państwo socjalne. Przyczyny i skutki

radzikowski_mMarek Ra­dzi­kowski
Pań­stwo socjalne. Przyczyny i skutki

ISBN 9788375072709
format B5, s. 265, ta­bele, wy­kresy, bibliografia

Kup teraz!

Py­tania o przy­czyny i skutki pań­stwa so­cjal­nego (ang. we­lfare state) na­leżą nie tylko do naj­waż­niej­szych za­gad­nień eko­nomii, ale są także nie­od­łączną czę­ścią na­szego co­dzien­nego życia. Wiążą się bo­wiem bardzo mocno z bodaj naj­waż­niejszą war­to­ścią, jaką dla każ­dego czło­wieka jest wolność. Niniejsza książka jest pierwszą po­zycją, która w sposób ca­ło­ściowy tłu­maczy eks­pansję pań­stwa so­cjal­nego i mierzy się z naj­waż­niej­szymi mi­tami na temat jego skutków.

Marek Ra­dzi­kowski jest dok­torem eko­nomii, ad­iunktem w Ka­te­drze Mię­dzy­na­ro­do­wych Stu­diów Po­rów­naw­czych Szkoły Głównej Han­dlowej. W la­tach 20082013 był szefem ga­bi­netu po­li­tycz­nego (szefem do­radców) wi­ce­pre­miera i mi­ni­stra fi­nansów Jacka Ro­stow­skiego. Wcze­śniej m.in. współ­two­rzył Forum Oby­wa­tel­skiego Roz­woju (FOR) jako wi­ce­dy­rektor działu ana­li­tycz­nego i za­stępca głów­nego ekonomisty.

więcej...

Rola państwa w rozwoju potencjału technologicznego chińskiej gospodarki

gradziuk_mArtur Gra­dziuk
Rola pań­stwa w roz­woju po­ten­cjału tech­no­lo­gicz­nego chiń­skiej gospodarki
Po­ten­cjał tech­no­lo­giczny a rozwój go­spo­darczy ● Chiński system in­no­wacji ● Transfer za­gra­nicz­nych technologii
Kup teraz!

Wy­daw­nictwo Na­ukowe Semper
ISBN 9788375072655
Format B5, s. 227, ta­bele, dia­gramy, wy­kresy, bi­blio­grafia, Sum­mary in En­glish

PRO­BLEMY GO­SPO­DARKI ŚWIA­TOWEJ t. 8

Wzrost zna­czenia Chin w mię­dzy­na­ro­do­wych sto­sun­kach go­spo­dar­czych jest in­spi­ru­jącym te­matem do badań na­uko­wych, do­ty­czą­cych zwłaszcza czyn­ników wpły­wa­ją­cych na dy­na­miczny rozwój go­spo­darczy tego kraju w ostat­nich 30 la­tach, ro­sną­cych po­wiązań z go­spo­darką świa­tową czy też zmie­nia­jącej się roli pań­stwa w go­spo­darce prze­cho­dzącej trans­for­mację ryn­kową. Pro­cesem, który bę­dzie miał de­cy­du­jący wpływ na przy­szłą po­zycję Chin w go­spo­darce świa­towej jest rozwój po­ten­cjału tech­no­lo­gicz­nego, co jest obecnie jednym z naj­waż­niej­szych dłu­go­okre­so­wych za­łożeń po­li­tyki go­spo­dar­czej rządu. Kon­se­kwencje wzrostu po­ten­cjału tech­no­lo­gicz­nego chiń­skiej go­spo­darki będą sta­nowić coraz po­waż­niejsze wy­zwanie dla Stanów Zjed­no­czo­nych, Unii Eu­ro­pej­skiej, Ja­ponii i in­nych krajów. Dla­tego wy­ja­śnienie naj­waż­niej­szych aspektów tego pro­cesu, a zwłaszcza roli pań­stwa, któ­rego po­li­tyka w za­sad­niczy sposób od­dzia­łuje na rozwój po­ten­cjału tech­no­lo­gicz­nego chiń­skiej go­spo­darki, sta­nowi ważny temat badań na­uko­wych pro­wa­dzą­cych do lep­szego zro­zu­mienia jed­nego z czyn­ników ma­ją­cych coraz większy wpływ na mię­dzy­na­ro­dowe sto­sunki gospodarcze.

więcej...

Danziger Erfahrungen” w latach 17391793

paluchowski_mPiotr Pa­lu­chowski

„Dan­ziger Er­fah­rungen” w la­tach 17391793
Stu­dium z dziejów gdań­skiego cza­so­pi­śmien­nictwa 

ISBN 9788375072754
format B5, s. 584, ilustr. 31, wy­kresy, ta­bele, bi­blio­grafia, indeks

Kup teraz

Książka jest mo­no­grafią pe­rio­dyku ogło­sze­nio­wego „Dan­ziger Er­fah­rungen”, uka­zu­ją­cego się w la­tach 1739 1793. Cza­so­pismo przed­sta­wiono na tle roz­woju pi­śmien­nictwa, nie za­po­mi­nając o wy­daw­cach, au­to­rach i czy­tel­ni­kach gdań­skiej ga­zety. Ze­brane in­for­macje zo­stały usys­te­ma­ty­zo­wane w formie ze­sta­wień bi­blio­gra­ficz­nych oraz wy­kresów przed­sta­wia­ją­cych dy­na­mikę prze­mian. W części ana­li­tycznej za­pre­zen­to­wano nowe i do­tych­czas nie­podej­mo­wane za­gad­nienia ba­dawcze, takie jak: in­for­macje sta­ty­styczne do­ty­czące we­ksli i jed­no­stek pie­nięż­nych w Gdańsku wraz z aneksem no­towań dla lat 1739 1793, za­cho­ro­wal­ność w mie­ście i jego oko­li­cach, a także wy­brane aspekty życia co­dzien­nego (psy domowe).

więcej...

Elementy filozofii opieki paliatywnej a zagadnienie śmierci

paliatyw_m

Marta Szabat

Ele­menty fi­lo­zofii opieki pa­lia­tywnej a za­gad­nienie śmierci

ISBN 9788375072600
format A5, s. 184, bi­blio­grafia, indeks

Kup teraz!

Książka kon­cen­truje się na tych aspek­tach opieki pa­lia­tywnej, które do­tyczą kwe­stii eg­zy­sten­cjal­nych zwią­za­nych z umie­ra­niem i śmiercią. Wiele miejsca po­święca od­po­wie­dzial­ności, to­wa­rzy­szeniu cho­remu, jego au­to­nomii, cier­pieniu i lę­kowi przed śmiercią. Każde z tych za­gad­nień zwią­zane jest z do­świad­cze­niem in­ności – za­równo in­nego czło­wieka, jak i in­ności samej śmierci jako nie-​bytu. Wątki te wy­ma­gają fi­lo­zo­ficz­nego po­głę­bienia, na które w me­dy­cynie nie za­wsze jest wy­star­cza­jąco dużo miejsca. Można je za to zna­leźć w re­fleksji fi­lo­zo­ficznej, a szcze­gólnie bo­gatym jej źró­dłem jest fi­lo­zofia współ­czesna, w której Inny (rów­nież jako śmierć) od­grywa rolę kluczową.

więcej...